Effektmåling målretter kurser

Med den nye trepartsaftale er et af de fastlagte mål at hæve læringsniveauet i AMU. Ud over en række initiativer rettet mod de basale færdigheder som læsning, skrivning og regning, er et af de centrale initiativer at kvalitetssikre AMU-kurser via effektmåling.

TUR tester effektmåling på transportskoler

I et pilotprojekt, som TUR har kørt henover efteråret, er brugen af før- og eftertest blev testet på konkrete kurser på en række transportskoler. Selve prøverne er udviklet af TUR og aflægges i Multitest, som er et online testsystem, der benyttes inden for samtlige prøver på transportområdet. Målet med pilotprojektet har endvidere været at undersøge, hvordan brug af førtest, også kaldet initialtest, kan støtte faglærerne i, bedre at kunne målrette og differentiere undervisningen.

Initialtest sikrede bedre resultater

Blandt de skoler, der deltog i pilotprojektet var DEKRA AMU Center Nordjylland. Her var det Søren Hendriksen, der som faglærer testede idéen af på et hold kursister. Det pågældende hold var en stor klasse, og han oplevede initialtesten som et rigtig godt redskab, der gav ham mulighed for at se, hvor de læringsmæssige udfordringer var størst.

- "Efter initialtesten kunne jeg se, hvad der tyngede hver enkelt elev og hvor jeg skulle sætte særligt ind i undervisningen. Det var et rigtig godt redskab, der gav rigtig gode resultater. Jeg har aldrig oplevet et højere elevresultat på dette kursus", fortæller Søren Hendriksen.

Målrettet undervisning giver større tilfredshed

Michael Andersen fra TUR og teknisk konsulent for Multitest mener, at skolens positive indstilling til værktøjet var med til at sikre, at afprøvningen blev en succes.

- "Vi har nu fået dokumentation for, at før- og eftertest på flere områder giver god mening. I det her tilfælde, hvor en faglærer går positivt til værks og benytter sig af de muligheder en initialtest kan levere, har vi set, hvordan det kan understøtte, at undervisningen bliver mere målrettet og relevant for deltagerne", siger Michael Andersen.

Dokumentationen, der kommer ud af prøverne, er ikke kun fordelagtig for uddannelsesstedet. Kursisten får også i højere grad dokumentation for opnåede kompetencer over for arbejdsgiveren.

- "I lyset af de netop overståede trepartsforhandlinger, som i forbindelse med AMU i høj grad fokuserer på at teste kursisterne efter endt uddannelse, tror jeg, at det nye værktøj vil være en stor fordel.

- Multitest er jo et centralt styret testsystem og dette medfører blandt andet, at tests er omfattet af faste regler for afvikling og indhold. Efter et afsluttet AMU-kursus vil kursisten derfor kunne dokumentere at et på forhånd defineret fagligt niveau er opnået. Dette, ved vi, har stor betydning for mange arbejdsgivere. At man, ud over sluttesten, også får stillet et værktøj til rådighed, som kan guide underviseren i forløbet må være et plus, afslutter Michael Andersen".

- TUR

Spørgsmål om effektmåling og Multitest kan rettes til Michael Andersen, teknisk konsulent i TUR på ma@tur.dk eller ved at ringe til TUR på 35 87 87 00.

Published at: 02-07-2019